การแก้ไข / การเปลี่ยน รหัสผ่านเครื่องบันทึก รุ่น DH

คำถาม :  ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องบันทึก เปลี่ยนรหัสผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เครื่องบันทึกเท่านั้น